КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЇХНЬОГО ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор(и)

  • Надія Гражевська, доктор економічних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Щевченка
  • Валерій Осецький, доктор економычних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Щевченка
  • Аліна Ходжаян, доктор економічних наук, професор Київський національний університет імені Тараса Щевченка
  • Вікторія Куліш, кандидат економічних наук Київський національний університет імені Тараса Щевченка https://orcid.org/0000-0002-5919-2823

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/18

Ключові слова:

реіндустріалізація, національна економіка, промисловий потенціал, економічна політика реіндустріалізації, реіндустріальна концепція соціально-економічного розвитку

Анотація

Проаналізовано основні підходи до розуміння поняття "реіндустріалізація", визначено основні риси економічної по- літики реіндустріалізації в умовах відновлення та розвитку промислового потенціалу країн світу. За результатами ієрархічного кластерного аналізу розподілу країн світу щодо рівня реіндустріалізації національних економік сформо- вано п'ять основних груп країн. До країн-лідерів, які орієнтуються на високотехнологічні галузі, належать: Китай, Німеччина, Сполучене Королівство Великої Британії, Сполучені Штати, Франція, Швейцарія, Японія та ін. За результа- тами кластерного аналізу Україна належить до країн з низьким рівнем реіндустріалізації економіки. На основі резуль- татів дослідження обґрунтовано необхідність та визначено основні механізми активізації реіндустріального онов- лення вітчизняної економіки. Проведено порівняння результатів економічного розвитку за умов орієнтації на агросек- тор та за умов застосування реіндустріальної концепції соціально-економічного розвитку. Показано, що за умов реа- лізації економічної політики реіндустріалізації Україна може досягнути зростання економіки в 5 разів до 2045 р.

Посилання

UNCTAD. World Investment Report 2018 // Investment and New Industrial Policies, 2018. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ wir2018_en.pdf (дата звернення 28.12.2022).

Кіндзерський Ю. Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики. Економічний аналіз. 2022. Т. 32. № 2. С. 101–117. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.02.101.

Індустріальне майбутнє України: передбачення методами мате- матичного моделювання / В.П. Вишневський, А.Ф. Дасів, О.О. Охтень та ін. ; за ред. В.П. Вишневського, НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 2022. Київ. 170 c.

Галасюк В. В. Механізми й основні напрями державної політики реіндустріалізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні, 2018. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_12_22 (дата звернення 20.12.2022).

Khodzhaian A.А., Ignatyuk A. I. , Korneev V.V. , Khodzhaian A. R. Modeling of the structural shift impact on economic dynamics of Ukraine's development // Наук. вісн. Нац. гірничого ун-ту, 2021. № 2. URL: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021–2/170 (дата звернення 28.02.2023).

Економічний розвиток України: концептуальні засади та інститу- ційний вимір : монографія / Т. В. Гайдай та ін. ; за ред. чл.-кор. НАН України, В.Д. Базилевича. Київ : вид-во Ліра-К., 2022. 430 с.

Etzioni A. The father of reindustrialization speaks // The Christian Science Monitor. URL: http://www.csmonitor.com/1980/1007/ 100724.html (дата звернення 15.01.2023).

Etzioni A. Reindustrialization of America // Policy Studies Review, 1983. Vol. 2, № 4. URL: http://www2.gwu.edu/~ccps/etzioni/A152.pdf (дата звернення 15.01.2023).

Miller J. C., Walton T. F., Kovacic W. E., Rabkin J. A. Industrial Policy: Reindustrialization Through Competition or Coordinated Action? // Yale J. on Regulation, 1984. Vol. 2. Issue 1. URL: https://digitalcommons.law.yale.edu/ yjreg/vol2/iss1/2 (дата звернення 05.01.2023).

Hospers G. Restructuring Europe's Rustbelt. The Case of Тhe German Ruhrgebiet // Intereconomics, 2004. № 3.

Gaffard J.-L. Compétitivité et développement industriel en Europe // Regards croisés sur l'économie, 2012. Vol. 1 № 11.

Heymann E., Vetter S. Europe's re-industrialisation. EU Monitor. EU Integration. Frankfurt am Main : Deutsche Bank AG, 2013.

Ляшенко В. І., Котов Є. В. Україна ХХІ: неоіндустріальна дер- жава або "крах проекту?": монографія. Київ: Інститут економіки промис- ловості, 2015. 96 с.

Волосюк М. В. Реіндустріалізація України як передумова еконо- мічного зростання // Бізнес Інформ, 2020. № 4. URL: https://doi.org/ 10.32983/2222-4459-2020-4-63-70 (дата звернення 10.01.2023).

Ляшенко В. І. Реіндустріалізація регіонів – режими та інститути // Академія екон. наук України, 2021. URL: https://iie.org.ua/wp-content/ uploads/2021/05/14-05-2021-reindustrializatsiia-sokr_compressed.pdf (дата звернення 17.01.2023).

Ситник Н. С., Шушкова Ю. В. Реіндустріалізація економіки на ос- нові технологічної модернізації: сутнісна характеристика поняття // Наук.- вироб. журн. "Інноваційна економіка", 2019. № 5-6. DOI: 10.37332/2309- 1533.2019.5-6.4.

The World Bank. Medium and high-tech Industry (including construction) (% manufacturing value added). URL: https://databank.worldbank.org/ reports.aspx?source=2&series=NV.MNF.TECH.ZS.UN&country=# (дата звернення 05.01.2023).

The World Bank. Industry (including construction), value added (% of GDP). URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS (дата звернення 05.01.2023).

The World Bank. Manufacturing, value added (% of GDP) URL: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS (дата звернення 05.01.2023).

The World Bank. High-technology exports (% of manufactured exports). URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS (дата звернення 05.01.2023).

The World Bank. Research and development expenditure (% of GDP). URL: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS? view=chart (дата звернення 05.01.2023).

Осецький В. Л., Куліш В. А. Цифрова модернізація в умовах ци- клічності соціально-економічного розвитку // Ефективна економіка, 2022. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9898. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.1.18.

Deloitte Insights. Looking ahead: Global economic outlook for 2023. URL: https://www2.deloitte.com/uk/en/insights/economy/spotlight/global- economic-outlook-2023.html (дата звернення 08.01.2023).

Ми – Україна. Ціна російської агресії: що втратила економіка України за рік війни // Новини. URL:https://weukraine.tv/tsina-rosijskoyi- agresiyi-shho-vtratyla-ekonomika-ukrayiny-za-rik-vijny/ (дата звернення 23.02.2023).

Економічне відродження через індустріальний розвиток України / В. Власюк, А. Максюта, С. Поважнюк та ін. Харків : Повноколір, 2020. 432 с. URL: https://bit.ly/2FLZi8H (дата звернення 08.11.2022).

Trade and Development Report 2019. URL: https://unctad.org/en/ pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2526 (дата звернення 07.03.2023).

Завантаження

Опубліковано

29-04-2023 – оновлено 29-04-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Гражевська, Н. ., Осецький, В. ., Ходжаян , А. ., & Куліш , В. . (2023). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РЕІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЇХНЬОГО ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(1 (222), 34-41. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/18

Схожі статті

1-10 з 36

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>