ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ КРЕАТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ У ВИКЛИКАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Автор(и)

  • Оксана КОВАЛЕНКО, канд. екон. наук, доц. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-6386-6766
  • Тетяна ОНИСЕНКО, канд. екон. наук, доц. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2176-4168
  • Оксана МИКИТЮК, канд. екон. наук, доц. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-8657-7278
  • Тетяна КРАВЧЕНКО, канд. екон. наук, доц. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-3206-9374
  • Тетяна СВИРИДЮК, канд. філол. наук, доц. Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0001-9482-8228

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/8

Ключові слова:

креативна економіка, креативна індустрія, інновації, креативність, глобальний індекс інновацій, валова додана вартість

Анотація

Вступ. В умовах воєнної агресії проти України проблема стимулювання економічного зростання та відновлення національної конкурентоспроможності стає все більш актуальною. Визначено роль творчих галузей як потенційних драйверів цих процесів та їхнє значення в контексті глобалізації економічних процесів. Основна мета дослідження – ідентифікація та аналіз перспектив розвитку творчої економіки в Україні в умовах військових викликів. Розглянуто теоретичні основи створення і функціонування творчих галузей в умовах воєнної агресії та визначено роль, яку вони відіграють у новій економіці поряд з інноваційною та знаннєвою економікою. Зауважено на тому, як культурні та творчі індустрії можуть бути стимульовані або обмежені в контексті воєнного конфлікту, а також, як це може впливати на соціально-економічну динаміку економічного зростання/спадання.

Методи. У дослідженні використано метод аналізу та порівняння у процесі вивчення міжнародної практики державної підтримки творчих галузей, а також аналіз впливу воєнного стану на різноманітні галузі творчості та культурної промисловості в Україні.

Результати. Досліджено можливість розвитку підприємств у галузі креативної індустрії в умовах військового конфлікту. Проаналізовано такі важливі аспекти, як: зміни у споживчому попиті, фінансування, інфраструктура та маркетинг у цьому важливому секторі економіки. Показано вплив військових конфліктів на ймовірні зміни в галузі креативної економіки.

Висновки. Розглянуто важливість творчих галузей як інструменту інновацій, модернізації та виробництва з високою доданою вартістю в контексті відновлення української економіки. Вказано на необхідності підтримки

Посилання

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2015). The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development. In Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, & Sacha Wunsch-Vincent (Eds). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2016). The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. In Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, & Sacha Wunsch-Vincent (Eds). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2017). The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World. 3th ed. In Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, & Sacha Wunsch-Vincent (Eds). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2018). The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. 11th ed. In Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, & Sacha Wunsch-Vincent (Eds). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2019). The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. 11th ed. In Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, & Sacha Wunsch-Vincent (Eds). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019.pdf

Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/ua.pdf

Creative Economy Report. (2008). The Challenge of assessing the creative economy: towards informed police-making. Unated nations. https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf

Creative Industries Mapping Documents. (1998). Gov.UK. https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-documents-1998

Diia. Business. (2023). The state and needs of business in wartime: the results of the survey [in Ukrainian]. [Дія. Бізнес. (2023). Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування]. https://business.diia.gov.ua/en/cases/novini/stan-ta-potrebi-biznesu-v-umovah-vijni-rezultati-opituvanna-v-sicni-2023-roku

Floryda, R. (2018). Homo creativus. How a new class conquers the world. Our format. 380 с. [in Ukrainian]. [Флорида, Р. (2018). Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Наш формат. 380 с.].

Howkins, J. (2002). The creative economy: How people make money from ideas. Penguin UK.

Hrynchuk, Yu. (2020). Creative potential of Ukraine: analysis, directions of development. Economy and the state, 7, 6–15. http://www.economy.in.ua/pdf/7_2020/3.pdf [in Ukrainian]. [Гринчук, Ю. (2020). Креативний потенціал України: аналіз, напрямки розвитку. Економіка та держава, 7, 6–15].

Karavay A. (2022, 16 jun.). Cultural business in Ukraine during the war: is it coming to life or surviving? Economic truth. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/16/688223/ [in Ukrainian]. [Каравай, А. (2022). Культурний бізнес в Україні під час війни: він оживає чи виживає? Економічна правда].

Kharlamova, G., & Gumenna O. (2018). Creativity will save: lessons for Ukraine. Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Economy, 1(196). 76–84 [in Ukrainian]. [Харламова Г., & Гуменна О. (2018). Креативність врятує: уроки для України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 1(196), С. 76–84.]

Kyryzyuk, S.V. (2014). International and domestic trends in the development of the creative economy. Scientific Bulletin of Kherson State University. Seria "Economic Sciences", (6(1)), P. 68–72 [in Ukrainian]. [Киризюк, С.В. (2014). Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки", 6(1), 68–72].

Landry, Charles (2001). The creative city: a toolkit for urban innovators. London: Earthscan.

Law of Ukraine "On Culture" No. 2778-VI 2704-III (2010, Dec 14). News Verhovna Rada of ukraine, (24), p. 1219, art. 168 [in Ukrainian]. [Закон України «Про культуру» № 2778-VI (2010, 14 грудня). Відомості Верховної Ради України, (24), с. 1219, ст. 168. https://zakon.rada.gov.ua/go/2778-17

Mykytiuk, O., Kravchenko, T. & Onysenko, T. (2020). Creative management of enterprise cash flows. Black Sea Economic Studies. Vol. 52, part 2. P. 34–39.

Nikolayeva, O., Onoprienko, A., Taran, S., Sholomytskyi, Yu., & Yavorskyi, P. (2021). Creative industries: influence on the development of the economy of Ukraine. Kyiv School of Econimics [in Ukrainian]. [Ніколаєва, О., Онопрієнко, А., Таран, С., Шоломицький, Ю., & Яворський, П. (2021). Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України. Київська школа економіки]. https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/04/KSE-Trade-Kreativni-industriyi.pdf?fbclid=IwAR3aQkkBZHgt4aYansCvyKdZDMkaPBWKqu1exGcyAMOdpPteC6PZXu7tUYA

On approval of types of economic activity belonging to creative industries (2019). Cabinet of Ministers of Ukraine, Decree dated April 24, 2019. N 265-p. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian]. [Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій. (2019). Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2019. № 265-р].

Onisenko, T., Mykytyuk, O., & Mysnyk, N. (2021). Personnel management of creative industries in the conditions of hybrid war. Theoretical and applied issues of economics, 2(43). P. 239–246. [in Ukrainian]. [Онисенко, Т., & Микитюк, О., & Мисник, Н. (2021). Управління персоналом креативних індустрій в умовах гібидної війни. Теоретичні та прикладні питання економіки, 2(43), С. 239–246].

Shegda, A., & Onisenko, T. (2019). Asymmetry of information in the system of creative management of enterprises. Economy. Finances. Business, Management: materials I International economic of the forum. Vol. I. P. II. рр. 33–36 [in Ukrainian]. [Шегда, A., & Онисенко, T. (2019). Асиметрія інформації в системі креативного менеджменту підприємств. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму. В А.І. Ігнатюк (Ред.). Вип. 1. Ч. ІІ. С. 33–36]

Skavronska, I. (2017). Creative Industries in Ukraine: Analysis and Prospects of the Development. Economics and Sociology, 10(2), 87–106. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-2/7.

Sotnikova, Yu. (2016). Creative economy in Ukraine: reality or perspective? Market infrastructure, 3, 123–127 [in Ukrainian]. [Сотнікова, Ю. (2016). Креативна економіка в Україні: реальність чи перспектива? Інфраструктура ринку, 3. 123–127].

State Statistics Service of Ukraine. Gross regional product in 2019. https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/04/zb_vrp_2019.pdf [in Ukrainian]. [Державна служба статистики України. (2019). Валовий регіональний продукт у 2019 році].

Trade and Development Report 2008. (14 Jan 2019). «Creative economy outlook.Trends in international trade in creative industries». https://unctad.org/search?keys=Creative+economy+outlook.Trends+in+international+trade+in+creative+industries

Ukrainian week (26.02.2016). Creative industries in Ukraine: persevere, enlighten [in Ukrainian]. [Креативні індустрії в Україні: вистояти, просвітити(ся). Український тиждень. 26.02.2016]. https://tyzhden.ua/kreatyvni-industrii-v-ukraini-vystoiaty-prosvityty-sia/

WIPO (2021). Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf

WIPO (2022). The Global Innovation Index 2022 (GII) tracks global innovation trends against the background of an ongoing COVID-19 pandemic, slowing productivity growth and other evolving challenges. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf

Завантаження

Опубліковано

25-12-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

КОВАЛЕНКО, О., ОНИСЕНКО, Т., МИКИТЮК, О., КРАВЧЕНКО, Т., & СВИРИДЮК, Т. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ КРЕАТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ У ВИКЛИКАХ ВОЄННОГО ЧАСУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2 (223), 60-66. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/223-2/8

Схожі статті

1-10 з 25

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>