СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Вергелес Вадим, Аспірант Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Баюра Дмитро, доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721//1728-2667.2023/222-1/3

Ключові слова:

злиття й поглинання, іноземні та вітчизняні інвестори, цілі злиттів і поглинань, мотиви злиттів і поглинань, релокація, синергетичний ефект, воєнний і повоєнний періоди, привабливий сектор економіки

Анотація

Висвітлено результати дослідження поточних тенденцій і перспектив злиття й поглинання (M&A) на ринку України як однієї зі стратегій розвитку бізнесу в найближчий довоєнний період та перший рік війни. Зосереджено увагу на визна- ченні тих галузей економіки України, які в умовах війни залишаються привабливими для іноземних і вітчизняних інвес- торів та потенційно збережуть такий стан у найближчих воєнних та повоєнних періодах. Досліджено значення угод злиття й поглинання в стратегічному розвитку бізнесу. Узагальнено основні мотиви і цілі угод злиття й поглинання для інвесторів та реципієнтів інвестицій. Досліджено проблеми для інвесторів, пов'язані зі здійсненням угод злиття й поглинання в Україні. Визначено критерії привабливості сектору економіки України для здійснення угод злиття й поглинання, досліджено галузеву структуру злиттів та поглинань у найближчому довоєнному періоді, а саме в 2021 р., для визначення пріоритетних галузей у мирний час. Розглянуто статистичні дані угод злиття й поглинання в 2022 р. Висвітлено потенційні угоди злиття й поглинання, що плануються здійснити найближчим часом, представлено най- більші 15 угод злиття й поглинання, установлено, що сектор ІТ та телекомунікацій виявив найбільшу стійкість до наслідків війни. Визначено заходи державної політики, які можуть стимулювати пожвавлення залучення іноземних і вітчизняних інвестиції в українські компанії. На основі проведеного дослідження було визначено найпривабливіші сек- тори економіки України для іноземних та вітчизняних інвесторів, які проявили найбільшу стійкість до наслідків війни і в яких очікується пожвавлення процесів злиття й поглинання у воєнний та найближчий повоєнний періоди.

Посилання

Васильчук І. П. Оцінка стану та перспектив ринку злиття та пог- линання в Україні // Економіка, фінанси, право, 2009. № 1. С. 10–17.

Гордєєва Т. А. Злиття та поглинання як інструменти антикризо- вого управління // Вісн. Хмельницьк. нац. ун-ту, 2010. Т. 1. С. 20–23. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/bitstream/123456789/3016/1/%D0%93%D0%9E% D0%A0%D0%94%D0%84%D0%84%D0%92%D0%90.pdf.

Даниліна С. О. Злиття та поглинання в Україні. Наук. вісн. Черні- вецьк. нац. ун-ту. Економіка, 2013. C. 669–671; C. 53–62. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN= LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1& S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvchu_ ec_2013_669-671_14.

Рекомендації для інвестора у 2023 році: чи варто інвестувати в нерухомість в Україні // Дніпропетровське інвестиційне агентство, 2023, лют. 2. URL: https://dia.dp.gov.ua/rekomendaci%d1%97-dlya-investora-u- 2023-roci-chi-varto-investuvati-v-neruxomist-v-ukra%d1%97ni/.

Єгорова Г. А. Злиття та поглинання в Україні: проблеми визна- чення дефініцій та основні мотиви укладання угод // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарс- тво, 2016. Вип. 6(1). С. 105–108. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S2 1REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_ S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvuumevcg_2016_6%281%29 26.

Литовченко М. В. Оцінка тенденцій злиття та поглинання в кор- поративному секторі економіки України // Інвестиції: практика та досвід, 2008. Вип. 22. С. 35–37.

Побоченко Л. М. Сучасні тенденції розвитку процесів злиття та поглинання в глобальному бізнес-середовищі // Міжнародні відно- сини: теоретико-практичні аспекти, 2018. № 1. С. 126–137. URL: http://international-relations.knukim.edu.ua/article/view/133425.

Табахарнюк М.О. Гра на мільйон: практика злиття та поглинання в Україні. Київ : вид-во, Укр. видав. комплекс, 2012. 302 с.

Твердомед О. М. Злиття та поглинання: проблеми в українській практиці // Наук. вісн. Полтав. ун-ту економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки, 2012. Вип. 4. С. 37–40.

Calipha R., Tarba S., Brock D. Mergers and acquisitions: a review of phases, motives, and success factors // Advances in mergers and acquisitions, 2010. № 9. Р. 1–24. URL: https://www.researchgate.net/ publication/235298647_Mergers_and_acquisitions_A_review_of_phases_ motives_and_success_factors.

Covington Alert. Ukraine Crisis: Potential Impact on M&A Transactions. 2022, Mar. 7. URL: https://www.cov.com/en/news-and-insights/ insights/2022/03/ukraine-crisis-potential-impact-on-m-and-a-transactions.

InVenture. Ринок M&A України в 2021 році: стриманий оптимізм на фоні росту. 2021, груд. 14. URL: https://inventure.com.ua/en/analytics/ investments/ukrainian-manda-market-in-2021:-restrained-optimism-amid-growth.

InVenture. Угоди злиття та поглинання M&A в Україні. 2022, груд. URL: https://inventure.com.ua/tools/database/m%26a.

InVenture. Ринок прямих інвестицій та M&A в Україні 2022: в очі- куванні завершення війни. 2022, груд. 18. URL: https://inventure.com.ua/ uk/analytics/investments/rinok-pryamih-investicij-ta-manda-v-ukrayini-2022:- v-ochikuvanni-zakinchennya-vijni.

Kang E., Nantharath P., Hwang H-J. The Strategic Process of Merger and Acquisition (M&A) Market Using Integrating Change Management // J. of Distribution Sci., 2020. Vol. 18-6. Р. 57–62. URL: https://koreascience.kr/article/JAKO202018853212719.pdf.

Завантаження

Опубліковано

15-04-2023 – оновлено 14-09-2023

Як цитувати

Вергелес, В., & Баюра, Д. (2023). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ В УКРАЇНІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(222), 21-26. https://doi.org/10.17721//1728-2667.2023/222-1/3

Схожі статті

1-10 з 19

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>