ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДИСПРОПОРЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КОНВЕРГЕНТНО-ДИВЕРГЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Варналій Захарій, доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Шевченко Ольга, доктор економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0003-0386-7550
  • Кузьминчук Кузьминчук, доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/2

Ключові слова:

регіон, диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів, конвергенція та дивергенція, регулювання розвитку регіонів, оцінювання показників диспропорцій

Анотація

Регулювання диспропорцій соціально-економічних показників регіонів України є науковою проблемою та практич- ним завданням, яке необхідно вирішувати у стратегічному горизонті. Політика регіонального розвитку на сьогодні не враховує динамічні процеси диспропорцій показників у довгостроковому періоді, що призводить до некоректного ви- значення цілей регулювання диспропорцій. Метою статті є розроблення системи оцінювання показників диспропор- цій, а динаміка диспропорцій свідчить про необхідність використання конвергентно-дивергентного підходу. Проана- лізовано конвергентно-дивергентні процеси за деякими групами показників (демографічні, продуктивні, природно- екологічні, зовнішньоекономічні та структурні диспропорції) у 2007–2021 рр. і для трьох класів регіонів: зі збалансова- ними, контрольованими та неконтрольованими диспропорціями. Аналітична модель конвергентно-дивергентних про- цесів диспропорцій територіального розвитку побудована на економетричному оцінюванні просторової β-конверген- ції і передбачає аналіз абсолютної та умовної конвергенції регіонального розвитку, оцінювання конвергенції показників регіональних диспропорцій, перевірку гіпотези про посилення диспропорцій. Отримані результати абсолютної конве- ргенції свідчать про те, що регіони з неконтрольованими диспропорціями окремих сфер зростають не швидше, ніж класи регіонів зі збалансованими диспропорціями тих самих сфер, оскільки навіть менший рівень диспропорцій не га- рантує вищої швидкості посилення диспропорцій. Тому зближення диспропорцій є дуже тривалим процесом. Резуль- тати дослідження свідчать про посилення дивергентних тенденцій нерівномірного розвитку регіонів і можуть бути використані для визначення вразливих територій з диспропорціями в регіонах.

Посилання

Кизим М. О., Бєлікова Н. В., Беккер М. Л. Науково-методичне забезпечення вирішення проблемних ситуацій в регіонах України

// Проблеми економіки, 2021. № 2. С. 70–85. doi: https://doi.org/10.32983/ 2222-0712-2021-2-70-85.

Кондратенко Н. О., Красноносова О. М., Папп В. В. Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ, 2022. № 1. С. 198–204. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459- 2022-1-198-204.

Регіонально-просторові економічні системи України: методологія і сучасна практика формування : монографія / Л.Г. Чернюк, М.І. Фащев- ський, Т.В. Пепа та ін. Черкаси : ЧДТУ, 2011. 423 с.

Шебанін В. С., Уманська В. В., Решетілов Г. О. Розвиток територій у системі державної регіональної політики // Регіональна економіка, 2021. № 3. С. 28–35. doi.org/10.36818/1562-0905-2021-3-3.

Гонта О. Проблеми диспропорційності економічного зростання на- ціонального господарства України та її окремих регіонів // Проблеми і пе- рспективи економіки та управління, 2018. № 2. С. 57–63. doi: 10.25140/ 2411-5215-2018-2(14)-57-63.

Гур'янова Л. С. Моделювання збалансованого соціально-еконо- мічного розвитку регіонів : монографія. Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2013. 406 с.

Бріль М. С. Методологія формування збалансованої системи показників регіональної диференціації // Бізнес Інформ, 2020. № 4. C. 133–142. doi.org/10.32983/2222-4459-2020-4-133-142.

Клебанова Т. С., Гурьянова Л. С., Сергиенко Е. А. Модели про- гнозирования и анализа кризисных явлений в экономике / Сучасні про- блеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, мо- делі, прикладні аспекти : монографія / За ред. О. І. Черняка, П. В. Захар- ченка. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. 564 с. С. 58–73.

Гурьянова Л. С., Клебанова Т. С., Сергиенко О. А., Гончаренко Г. С. Модель анализа асимметрии регионального развития // Проблеми еко- номіки, 2012. № 2. С. 27–33.

Synthesis of Systems Modeling for Early Crisis Forecasting and Prevention / T. Brumnik, L. Klebanova, L. Gur'yanova et al. // European J. of Sci. Res., 2014. Vol. 118, No. 1. Р. 7–22.

Klebanova T. S., Gur'yanova L. S., Shevchenko I. K. Model basis of the early warning and localization of crises in economic systems of territories

// Actual problems of economics, 2014. Vol. 3(153). Р. 201–211.

Мельникова М. В. Матричні моделі у планування структурних зрушень в економіці старопромислового регіону // Актуальні проблеми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності : зб. наук. пр. ДонДУУ. Серія: Економіка. Маріуполь : ДонДУУ, 2015. Вип. 295. Т. XVІ. 223 с.

Дорош В. Ю., Пушкарчук І. М. Еволюційно-концептуальний підхід до ідентифікації просторових аспектів поширення економічних явищ

// Економічний форум, 2015. № 4. С. 6–11.

Манойленко О. В., Сергієнко О. А., Гапоненко О. Є. Моделюва- ння інноваційної активності ієрархічних систем: оцінка дифузії та економічного ефекту наявного потенціалу та результатів // Проблеми економіки, 2020. № 1(43). С. 312–324. https://doi.org/10.32983/2222-0712- 2020-1-312-324.

Шевченко О. В. Інструментарій розпізнавання угруповань регіо- нів України за показниками диспропорцій їх соціально-економічного роз- витку // Бізнес Інформ, 2021. № 7. C. 115–126. https://doi.org/10.32983/ 2222-4459-2021-7-115-126.

Бубенко П. Т. Стратегічне планування та управління інновацій- ним розвитком: теорія і практика // Бізнес Інформ, 2016. № 1. С. 77–80.

Daradkeh Y., Gur'yanova L., Klebanova T., Kavun S. Forecasting the cyclical dynamics of the development territories: conceptual approaches, models, experiments // European J. of Sci. Res., 2012. Vol. 74, No. 1/ P. 5–20.

Pollanen R., Abdel-Maksoud A., Elbanna S., Mahama H. Relationships between strategic performance measures, strategic decision-making, and organizational performance: empirical evidence from Canadian public organizations // Public Manag. Rev., 2016, Issue 19, P. 725–746.

Коляда Ю. В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки : монографія. К. : КНЕУ, 2011. 297 с.

Завантаження

Опубліковано

02-02-2023 – оновлено 02-02-2023

Номер

Розділ

Articles

Як цитувати

Варналій, З., Шевченко, О., & Кузьминчук, Н. (2023). ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДИСПРОПОРЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ КОНВЕРГЕНТНО-ДИВЕРГЕНТНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 1(1 (222), 14-20. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2023/222-1/2

Схожі статті

1-10 з 36

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>